WARUNKI GWARANCJI

Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują wszystkich Klientów zamawiających garaż przez stronę www.perfekcyjnegaraze.pl

1. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest oryginalny dowód zakupu czytelny, bez skreśleń i poprawek, umożliwiający pozytywną identyfikację zakupionego towaru.
2. Gwarancja jest udzielana na 12 miesięcy od daty montażu.
3. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi danego produktu.
4. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia usterek, które odnieść można do błędów materiałowych lub produkcyjnych. Usunięcie usterek polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części.
5. Sposób i termin naprawy określa gwarant.
6. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek wadliwej eksploatacji nie podlegają gwarancji i mogą zostać usunięte jedynie za pobraniem opłat serwisowych.
7. KONSERWACJA:
Czynności konserwujące, Klient winien obowiązkowo przeprowadzić co 3 miesiące czyszcząc, a następnie smarując  wszystkie części ruchome.
8. Przygotowanie podłoża pod garaż blaszany należy do Zamawiającego.
9. Niezwłocznie po montażu należy zakotwić garaż do podłoża, kotwiczenie garażu blaszanego należy do Zamawiającego lub po uzgodnieniu jest dokonywane odpłatnie.
10. Gwarancją nie są objęte:
• mechaniczne uszkodzenia lub przeciążenia produktu oraz wywołane nimi wady,
• elementy współpracujące ze sobą, które w wyniku pracy mogą ulec zużyciu,
• uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi:
    – silny wiatr – niekontrolowane przemieszczenie garażu blaszanego,zerwanie blachy z dachu (blachodachówki)
    – obfite opady śniegu – uszkodzenie konstrukcji dachowej garażu blaszanego wskutek zalegania dużej ilości śniegu,
• zużycie, które spowodowane jest przez brud, piasek lub inny materiał ścierny, który dostał się do podzespołów produktu z powodu niewłaściwej obsługi i konserwacji,
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego montażu, użytkowania, eksploatacji lub używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przepisami bezpieczeństwa lub przeznaczeniem.
11. Po zamontowaniu garażu, Klient winien niezwłocznie ściągnąć folię ochronną o ile taka znajduje się na produkcie (blacha powlekana) oraz niezwłocznie zabezpieczyć konstrukcję stalową farbą podkładową a następnie nawierzchniową do metalu.
12. Wyrób traci gwarancję po zastosowaniu przez użytkownika jakichkolwiek zmian w konstrukcji lub budowie produktu.
13. Kategorycznie zabrania się obsługiwania produktu, którego dotyczy gwarancja przez osoby niepełnoletnie oraz otwierania go bez wcześniejszego upewnienia się, czy w zasięgu jego działania nie znajdują się ludzie, zwierzęta lub jakiekolwiek przedmioty.
14. Gwarancja wygasa w momencie, gdy osoby przez nas nie upoważnione dokonały montażu, napraw lub zmian konstrukcyjnych.
15. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków, wyrównania ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji.
16. Każdorazowa ingerencja własna w konstrukcję skutkuje utratą gwarancji.
17. Usunięcie plomby lub przewiezienie garażu pod inny adres montażu niż pierwotny jest równoznaczne z utratą gwarancji.
18. Nieistotna wada.
Art. 560 kodeksu cywilnego
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy Klient będzie miał wówczas, gdy będzie to wada istotna. Ograniczenie to ma zapobiec nadużyciom stosowanym przez klientów.
Rozgraniczenie pojęcia „wady istotne” i „wady nieistotne” może mieć miejsce w umowie pomiędzy stronami, a jeżeli strony w umowie tych pojęć nie określą, to przyjąć należy że do ustalenia, czy mamy do czynienia z wadą istotną, czy też nie, należy wziąć pod uwagę kryteria subiektywne. Wada istotna musi zatem ograniczać lub uniemożliwiać normalne korzystanie z rzeczy.
Fakt, iż rzecz dotknięta jest jedynie wadami o charakterze nieistotnym prowadzi do wyłączenia uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy bezzwłocznie zgłaszać ekipie montującej garaż.
Dokonanie zapłaty przy odbiorze jest równoznaczne z przyjęciem konstrukcji  i montażu bez zastrzeżeń.

Zwrotu produktu klient może dokonać do 14 dni od daty montażu .

Kupujący zamawiając produkt przez  stronę www.perfekcyjnegaraze.pl oraz aukcje sygnowane strona  www.perfekcyjnegaraze.pl oświadcza, że zapoznał się z warunkami  użytkowania garażu oraz warunkami gwarancji zakupionego produktu, które w pełni akceptuje składając zamówienie.

W razie jakichkolwiek pytań nasi pracownicy zostają do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.